FAQ

FAQ

Onderstaande tekst is een beknopte samenvatting van het bondsreglement betreffende voetbalongevallen. De volledige tekst kan je terugvinden op de extranet website van de KBVB, titel 21: de verzekeringen via deze link.


Welke stappen moet je volgen wanneer je gekwetst raakt tijdens de training of een wedstrijd:

 1. je print het formulier ‘aangifte van ongeval’ dat je onderaan deze pagina kan downloaden. Dit wordt ingevuld door de geneesheer en binnen de 5 dagen bezorgd aan Greet DE BREUKER, Driesstraat 84, 1851 Humbeek (te bereiken via gdebreuker@fcbeigem.be of op 0473 49 93 25) of afgegeven in de kantine t.a.v. Greet DE BREUKER.
  Het is dus NIET de bedoeling om het formulier in de witte brievenbus te droppen zonder Greet hiervan op de hoogte te brengen.
 2. FC Beigem stuurt de ‘aangifte van ongeval’ op en ontvangt een ontvangstbewijs dat aan de gekwetste wordt toegestuurd.
 3. bij volledig herstel vult een geneesheer dit ontvangstbewijs in en moet de betrokkene dit document samen met alle bewijsmateriaal (enkel een overzicht van de mutualiteit telt) bezorgen aan Greet DE BREUKER. Het is dus NIET de bedoeling om dit bewijsmateriaal in de witte brievenbus te droppen zonder Greet hiervan op de hoogte te brengen.
 4. de uitbetaling gebeurt achteraf door de penningmeester.

Wij willen er de aandacht op vestigen dat de verantwoordelijkheid van de club (verzekering) eindigt een half uur na de laatst deelgenomen match of training.


Opgelet!

 • terugbetaling kinesitherapie: enkel mits voorschrift van de geneesheer reeds op ‘aangifte van ongeval’ of via apart voorschrift, en enkel mits goedkeuring door de KBVB. Op de onkostennota van de kinesist moet de datum van elk der behandelingen vermeld worden (dus niet enkel begin en einddatum). Voor elke nieuwe of aanvullende reeks kineoefeningen moet een nieuw doktersattest onmiddellijk aan Frank Nees bezorgd worden, teneinde ook hiervoor een toelating van de KBVB te bekomen.
 • terugbetaling gebeurt in 1 keer, na verklaring van genezing en dus afsluiten van het dossier.
 • wiens dossier niet afgesloten is, is niet speelgerechtigd.
 • een ongevaldossier vervalt automatisch 2 jaar na de ongevalverklaring of van het laatste document in het dossier.


BELANGRIJK
De afhandeling van het volledige dossier moet door de club gedaan worden. Dossiers indienen op eigen houtje leverde in het verleden de nodige problemen op.

 Download bijlagen:

Verschillende mutualiteiten bieden aan hun leden een tussenkomst aan voor het lidgeld van een sportclub. Het leek ons daarom opportuun om deze voor de gekendste mutualiteiten even op te lijsten. Jij hoeft alleen maar de nodige link te volgen, het document in te vullen en door ons te laten tekenen. 
Let op!
NIEUW vanaf 2021:  Je zal van de club in de loop van oktober-november een standaard attest krijgen om de aanvraag bij de mutualiteit in te dienen.

Ook mutualiteiten die niet zijn opgenomen in onderstaande lijst bieden een tussenkomst aan. Voor deze informeer je best bij je mutualiteit. 

Ja. In principe wordt er ook bij slecht weer getraind. 

Bij erg slechte weersomstandigheden kan het zijn dat we de hoofdvelden sparen en enkel op het synthetisch terrein trainen, in uitzonderlijke omstandigheden kan het zijn dat we helemaal afgelasten.

In beide gevallen zal er op de home pagina van de website, via onze app en op onze Facebook pagina de nodige info te lezen zijn.

Waarover gaat het?

Privacy is een grondrecht van personen. Ook de privacy van de gegevens van onze aangeslotenen (spelers, trainers, ouders, bestuursleden,... ) vereist afdoende bescherming. 

Recent werd vanuit Europa een verstrengde regelgeving uitgevaardigd die vanaf 25 mei 2018 automatisch in alle EU lidstaten en dus ook in België van toepassing zal zijn. Deze regelgeving wordt algemeen in haar Engelse benaming “GDPR” (Global Data Protection Regulation) aangeduid. 

De regelgeving is van toepassing van zodra persoonsgegevens op een gestructureerde manier verwerkt worden, in ons geval in een digitale database. 

Doeleinden

De club vraagt enkel de gegevens van personen die als voetbalclub nodig zijn om de goede werking te verzekeren. Alle gegevens die wij verzamelen voldoen aan de noodzakelijke vereisten aangezien ze enkel de uitvoering van het lidmaatschap betreffen die nodig zijn voor de organisatie van de aansluiting bij de KBVB of voor communicatieve doeleinden binnen de club. 

Wat aangesloten personen zoals spelers, trainers en scheidsrechters betreft gaat het dan om de naam (en die van de ouders in het geval van minderjarigen), geboortedatum en -plaats, rijksregisternummer, adres, telefoonnummer, emailadres van de aangesloten persoon (en ouders in het geval van minderjarigen) en een foto. Hetzelfde geldt voor de gegevens van bestuursleden en vrijwilligers. 

Naast de identiteits- en contactgegevens zoals hierboven vermeld houdt de club ook informatie bij in verband met sportieve prestaties, evaluaties, disciplinaire sancties, sportongevallen, etc.

Door aansluiting bij de club aanvaarden ouders (in het geval van minderjarigen) en spelers ouder dan 16 jaar impliciet (en expliciet bij de ondertekening van het kledijbestelformulier) het clubreglement en deze privacy policy en geven zodoende in beide gevallen hun toestemming aan de club om bovenvermelde gegevens te gebruiken in het kader van een vlotte dagelijkse clubwerking. 

Uw rechten

Iedereen kan om inzage van zijn persoonsgegevens verzoeken. Aan een dergelijk verzoek moet de club uiterlijk binnen één maand kosteloos gevolg geven. Uiteraard zullen we enkel de gegevens meedelen die op de verzoeker betrekking hebben. 

Indien iemand aangeeft dat zijn gegevens foutief zijn, zal de club deze onverwijld aanpassen.

Personen kunnen ook steeds hun toestemming intrekken voor verwerking van de gegevens of vragen om hun gegevens (hetzij gedeeltelijk of in hun geheel) te verwijderen indien dit de goede werking van de club niet aantast.

Gebruik van beeldmateriaal

Voor fotos die gebruikt worden voor nieuwsartikels en het weergeven van team-informatie op de website geeft elke aangesloten persoon (of ouder in het geval van minderjarigen) impliciet de toestemming om deze te gebruiken door aanvaarding van het clubreglement. 

Wanneer bepaalde personen toevallig op een foto of video staan, genomen op een publieke plaats (bv. tijdens een publiekelijk toegankelijke voetbalwedstrijd) gaat men er in principe van uit dat een toestemming voor het verdere gebruik van die foto of video niet vereist is, omdat de weergave van de persoon bijkomstig is.

Uw veiligheid

Vanuit de club nemen wij alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij bezitten zo goed mogelijk, en met inachtneming van de wettelijke vereisten, beschermd worden, de confidentiële krakater te vrijwaren en ze te behoeden tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, vernietiging en andere vormen van onwettelijke handelingen.

De club zal dan ook nooit persoonsgegevens, gedeeltelijk of in zijn geheel, zonder uw medeweten doorgeven aan derden, voor welke reden dan ook, al dan niet tegen enige vorm van vergoeding of compensatie. Deze informatie kan eventueel wel doorgegeven worden aan bestuurlijke instanties (overheid, gemeente,…) als wij hiertoe verplicht worden, per reglement of per wet. 

Duurtijd

Persoonsgegevens kunnen in principe maar zolang bewaard worden als noodzakelijk is voor de werking van de organisatie of wettelijk verplicht. Voor alles wat aansluitingen en transfers betreft, stelt de club een bewaartermijn van 5 seizoenen na het lopende seizoen voorop. Na deze termijn moeten de gegevens op een veilige manier gewist of vernietigd worden 

 

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen, kan je steeds een mailtje sturen naar contact@fcbeigem.be. Een kopie van ons privacybeleid kan je hier downloaden.

Alle afgelastingen worden in de mate van het mogelijke via de website en onze app gecommuniceerd.
Op de website vindt je die informatie terug op de home pagina onder het blokje "Afgelastingen":


Echter om niet steeds de website te moeten raadplegen, kan je automatisch meldingen krijgen van afgelastingen voor de ploeg(en) van jouw keuze via onze app. Hiervoor moet je de volgende stappen ondernemen:

 • download de app via de home pagina van onze website of door deze QR-code in te scannen:


 • open de app, en selecteer "Instellingen" uit het menu:
  app_instellingen.png

 • Zorg ervoor dat "Mijn favoriete teams" actief staat (dit zorgt ervoor dat je een melding krijgt bij elke afgelasting), en klik vervolgens op "Favoriete teams" onderaan het scherm:
  app_notificaties.png

 • Selecteer alle teams die je wil volgen (voor afgelastingen, live blog voor wedstrijdverloop...):
  app_fav_teams.png

 • Vanuit het hoofdmenu kan je nu kiezen voor "Afgelastingen"...
  app_afgelastingen_menu.png

 • ... om dan alle afgelaste wedstrijden en/of trainingen van de aangeduide teams te zien:
  app_afgelastingen.png


Veel succes!

Heb je een klacht over de werking van de club? Ben je het niet eens met bepaalde beslissingen van trainers/staf/bestuur? Is je zoon/dochter slachtofer van pestgedrag? Of was je getuige van onaanvaardbaar gedrag van een speler of staflid?

Met deze en alle andere vragen of klachten kan je altijd terecht bij onze ombudsman. Hij/zij zal elke klacht in volledige discretie behandelen en proberen met alle betrokken partijen een correcte oplossing te vinden waar iedereen zich in kan vinden.
Wil je naast het kledijpakket dat vervat zit in het inschrijvingsgeld nog bijkomende kledij bestellen zoals extra kousen, T-shirts, trainingsoutfits, regenjasjes en nog veel meer, dan kan dat makkelijk via de online fanshop van FC Beigem bij onze partner Jartazi.

De bestelling wijst zichzelf uit en gebeurt op een gelijkaardige manier als die van het kledijpakket.

Surf gewoon naar de fanshop en scroll door naar "FC Beigem - Bijbestellingen".  In dit document vind je alvast alle details. 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!